Regulamin Sklepu Internetowego

BAAK DESIGN

Obowiązuje od 01.01.2019

 

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego BAAK DESIGN reguluje ofertę i sprzedaż produktów i / lub usług dostępnych pod adresami internetowymi www.baakdesign.pl oraz www.baakdesign.eu.

 

Produkty i / lub usługi zakupione za pośrednictwem strony internetowej BAAK DESIGN są sprzedawane bezpośrednio przez: BAAK DESIGN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Turniejowa 70/92, 30-619 Kraków, NIP: 679 309 32 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466370, REGON: 122877415 zwaną w dalszej części regulaminu BAAK DESIGN.

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - BAAK DESIGN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Turniejowa 70/92, 30-619 Kraków, NIP: 679 309 32 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466370, REGON: 122877415

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.baakdesign.pl lub www.baakdesign.eu

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 2

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Turniejowa 70/92, 30-619 Kraków, Polska

 2. Adres e-mail Sprzedawcy:

            - dla użytkowników Strony www.baakdesign.pl – adres kontaktowy e-mail - biuro@baakdesign.pl

            - dla użytkowników Strony www.baakdesign.eu – adres kontaktowy e-mail - info@baakdesign.eu

   3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty,  niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies,

 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4

Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 7. Wszystkie produkty w Sklepie są produktami nowymi, w większości swoją ostateczną estetyką i kolorem dedykowanymi pod wymagania i oczekiwania Klienta.

 8. Umowy w sklepie zawierane są w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru wersji językowej przez Klienta.

 9. Wszystkie ceny publikowane na Stronie podane są w PLN lub jej równowartości w euro i zawierają podatek VAT.

 10. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Każdemu produktowi towarzyszy specjalna strona, która ilustruje jego główne cechy. BAAK DESIGN zastrzega sobie prawo do modyfikacji dedykowanych stron bez uprzedniego powiadomienia.

 12. BAAK DESIGN dołoży wszelkich starań, aby obrazy Produktów publikowane na Stronie, towarzyszące dedykowanej stronie Produktu, możliwie jak najwierniej reprezentowały Produkty oferowane na sprzedaż. Jednak kolory Produktów mogą się różnić od rzeczywistych kolorów ze względu na ustawienia systemów komputerowych lub komputerów używanych przez użytkowników do ich wyświetlania. Obrazy Produktu na dedykowanej stronie mogą również różnić się rozmiarem w stosunku do wszelkich produktów dodatkowych. Do celów umowy kupna pierwszeństwo ma opis Produktu zawarty w formularzu zamówienia przesłanym przez klienta.

 13. BAAK DESIGN zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym momencie, a także, w razie potrzeby, kilka razy w ciągu tego samego dnia. Rozumie się, że cena pobierana od klienta będzie taka, jak ta wskazana na Stronie w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) po przesłaniu zamówienia nie będą brane pod uwagę.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

          a) imię i nazwisko lub nick, nazwa

          b) adres e-mail,

          c) hasło,

          d) rok urodzenia,

          e) telefon

          f) adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj).

   2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

   3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu               rejestracji.

   4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu                         jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w                           szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” ;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

 7. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 8. W e-mailu z potwierdzeniem zamówienia klient znajdzie wskazanie „numeru zamówienia”, który musi być wykorzystany w każdej późniejszej komunikacji z BAAK DESIGN, a także podsumowanie wszystkich danych klienta zawartych w zamówieniu.

 9. Klient, który dokonał zakupu, będzie miał dostęp do historii zamówień i sprawdzi status zamówienia w odpowiedniej sekcji.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa,

 • Przesyłka kurierska,

 • Dostawa na adres wskazany przy złożeniu zamówienia

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kraków, ul. Cechowa 51A 

   2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem bankowym z góry na konto Sprzedawcy

 • Płatności elektroniczne PayPal

 • Płatność kartą płatniczą.

 • Gotówką w miejscach wskazanych na Stronie.

   3. Szczegółowe informacje na temat metod, orientacyjnego czasu i kosztów dostawy oraz                                 akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w opisie wybranego produktu.

   4. Dostawa zamówionego towaru jest rozumiana jako dostawa na ulicę, jeśli w opisie produktu nie                 opisano innych szczegółów i sposobów dostawy.

   5. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

   6. Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie szczególne cechy związane z miejscem dostawy Produktu i /             lub jego lokalizacji. Jeśli klient nie przekaże takich wskazówek lub poda błędne wskazania, wszelkie           dodatkowe koszty, które BAAK DESIGN może ponieść w celu zakończenia dostawy Produktu, ponosi         Klient.

   7. Obowiązek dostawy uważa się za spełniony poprzez przeniesienie fizycznej dostępności lub kontroli        Produktów na klienta. Z drugiej strony ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów z przyczyn                        niezależnych od BAAK DESIGN zostanie przekazane klientowi, gdy klient lub osoba trzecia                          wyznaczona przez niego ( innego niż przewoźnik ) wejdzie fizycznie w posiadanie produktów.

   8. W przypadku częściowego wycofania z wielu zamówień, kwota opłat za dostawę, która ma zostać              zwrócona klientowi, zostanie obliczona na podstawie masy produktu podlegającego odstąpieniu, co          spowoduje proporcjonalny podział opłat za dostawę w odniesieniu do każdej części produktu                      tworzącej wielokrotnego zamówienia i zwrotu tych, które można przypisać do zwróconego                          Produktu. W każdym przypadku kwota zwrotu kosztów do zwrotu nigdy nie może przekroczyć                  kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 • płatności gotówką przy złożeniu Zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy złożeniu Zamówienia w terminie i miejscu wskazanym na stronie Sklepu, jeśli taka forma płatności jest dostępna dla wybranego produktu.

   4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez                     Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),           w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

   5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania             dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu           całego zamówienia.

       W przypadku wielu zamówień wszystkie Produkty złożone w zamówieniu wielokrotnym zostaną               dostarczone jednocześnie; termin dostawy, w tym przypadku, będzie dłuższy wśród warunków                   dostawy każdego Produktu umieszczonego w zamówieniu wielokrotnym.

   6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – od dnia wpłaty gotówkowej w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę oraz złożenia Zamówienia. Miejsca w których można dokonać wpłaty gotówkowej wskazane są przez Sprzedawcę po wybraniu opcji „Płatność gotówkowa” podczas wypełniania Formularzu Zamówienia.

   7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do                       odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru           Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej                       wiadomości e- mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

   8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma                       możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też                       odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

   9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący                     sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub            kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej

  11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty                 dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane                     Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania           Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  13. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się            za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

  14. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

  15. Dla każdego zakupu dokonanego na Stronie, BAAK DESIGN wystawia fakturę dla wysłanego                         produktu, wysyłając go pocztą elektroniczną do posiadacza zamówienia zakupu (załączone również           do e-maila potwierdzenie wysyłki).

  16. W celu wystawienia faktury informacje dostarczone przez klienta w momencie przekazania                         zamówienia za pośrednictwem Strony są autentyczne, a gwarancja klienta jest prawdziwa. Zmiana             faktury nie będzie możliwa po wystawieniu faktury.

  17. Klientowi zaleca się sprawdzenie w momencie dostawy:

 • że opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, mokre lub w inny sposób zmienione;

 • że materiały zamykające nie zostały w żaden sposób naruszone.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny poza przypadkami opisanymi w pkt. 10 tego paragrafu.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  9.  W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie         pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie                       Produktu w Sklepie.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w                             odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:     

   2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów             rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem                             http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami         i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań                   umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie                 danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości                     zawarcia tejże umowy.

   6. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies             opisane zostały w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu.

§ 13

Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:          zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany                  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca                          poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie                          obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu          usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie        złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

 

Kraków, 01.01.2019

Załączniki:

a) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

b) Wzór Formularza reklamacyjnego.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 Copyright BAAK DESIGN                                                                                                                             Kraków, Poland

0