Polityka prywatności i pliki Cookies

BAAK DESIGN

RODO - Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronach internetowych i w sklepie internetowym firmy BAAK DESIGN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - BAAK DESIGN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Turniejowa 70/92, 30-619 Kraków, NIP: 679 309 32 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466370, REGON: 122877415,

      adres e-mail:

            - dla użytkowników Strony www.baakdesign.pl – adres kontaktowy e-mail - biuro@baakdesign.pl

            - dla użytkowników Strony www.baakdesign.eu – adres kontaktowy e-mail - info@baakdesign.eu

 1. Strony – strony internetowe firmy BAAK DESIGN.

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy BAAK DESIGN www.baakdesign.pl oraz www.baakdesign.eu

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron lub Sklepu internetowego.

 4. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 5. RODO - unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO

Wyjaśnienia szczegółowe

Jakiego rodzaju informacje zbieramy

Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub dostarczasz nam w inny sposób. Ponadto zbieramy adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem; Zaloguj Się; adres e-mail; hasło; informacje o komputerze i połączeniu oraz historia zakupów. Możemy używać narzędzi programowych do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi na stronę, długości wizyt na niektórych stronach, informacji o interakcji na stronie i metod wykorzystywanych do przeglądania strony. Gromadzimy również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, komunikaty); szczegóły płatności (w tym informacje o karcie kredytowej), komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje i profil osobisty.

Jak gromadzimy informacje.

podczas przeprowadzania transakcji na naszej stronie internetowej w ramach procesu gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie z określonych wyżej powodów.

Dlaczego gromadzimy takie dane osobowe?

Zbieramy takie dane nieosobowe i osobiste w następujących celach:

 • Świadczenie i obsługa Usług;

 • Aby zapewnić naszym Użytkownikom stałą pomoc dla klientów i wsparcie techniczne;

 • Aby móc skontaktować się z naszymi użytkownikami i użytkownikami z ogólnymi lub spersonalizowanymi powiadomieniami dotyczącymi usług i wiadomościami promocyjnymi;

 • Aby utworzyć zagregowane dane statystyczne i inne zagregowane i / lub wnioskowane Informacje nieosobowe, które my lub nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystać do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług;

 

§ 2
Dane osobowe

RODO - Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 1. Użytkownik, który korzysta ze Stron potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

 2. Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego  potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Sklepu oraz niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z  Polityką prywatności.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator (BAAK DESIGN).

 4. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie udostępnianych na Stronach i w Sklepie internetowym formularzy: kontaktowego, rejestracyjnego, zmówienia towaru/usługi lub zapisu na newsletter.  Zakres pozyskiwanych danych osobowych obejmuje:  imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

 5. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia na towary
  i usługi przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług z oferty Administratora (w tym również do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup) oraz dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi (na wskazany adres email) newsletter-a.

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji, w tym również, na życzenie Klienta, o ofercie Administratora.

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane są w celu utworzenia Konta Użytkownika i zarządzania nim.

   6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez                             użytkownika działania, do którego przeznaczony jest dany formularz. Podanie danych jest                             warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia, sprzedaży towarów i usług oraz korzystania z                 innych usług oferowanych przez Administratora.

   7.  Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

   8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z                       wyjątkiem sytuacji, gdy do udostępnienia danych obligują Administratora przepisy prawa.

   9. Dane osobowe  gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do         nich osób do tego nieupoważnionych. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z         użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz przy zastosowaniu                                 wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.  

 10. Administrator zastrzega, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może powierzyć (na         podstawie zawartej umowy) przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów innym                   firmom w celach związanych z: przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem,                               utrzymaniem funkcjonalności Stron i Sklepu internetowego, korzystaniem z systemu mailingowego           w zakresie oferty handlowej BAAK DESIGN, realizacji zleconych usług ( w tym związanych z                         dostarczaniem zamówionych przesyłek) oraz z obsługą systemów informatycznych                                         wykorzystywanych przez Administratora.

  11. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję

       z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i             udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer               telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez                               Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

  12. Na Stronach Administratora działa zautomatyzowany system przetwarzania, m.in. profilowanie,                 który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika, dopasowanie prezentowanych treści do           zainteresowań użytkownika oraz dostarczanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej. System         ten jest zintegrowany ze Sklepem internetowym, a każdy z użytkowników może w każdym czasie               zgłosić sprzeciw.

  13. Każdemu Użytkownikowi  przysługują następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli klient uprzednio taką zgodę wyraził,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  14. Administrator wykonuje żądanie Użytkowników dotyczące ich praw bez zbędnej zwłoki. Usunięcie,           ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych będzie miało             wpływ na świadczone przez Administratora usługi i może skutkować uniemożliwieniem wykonania           tych usług w sposób prawidłowy.

  15. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej                 realizacji zamówień i świadczenia usług,  zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku                     zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o                                   rachunkowości, a w zakresie marketingu i promocji produktów i usług do czasu wycofania przez                 Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. 

  16. Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm. Administrator         nie ponosi odpowiedzialności  za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki                   prywatności i zaleca Użytkownikom zapoznanie się z tą polityką po wejściu na te strony.

Wyjaśnienia szczegółowe

Jak przechowywujemy, wykorzystujemy, udostępniamy i ujawniamy dane osobowe odwiedzających witrynę?

Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com zapewnia nam platformę internetową, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. Twoje dane mogą być przechowywane przez przechowywanie danych Wix.com, bazy danych i ogólne aplikacje Wix.com. Przechowują dane na bezpiecznych serwerach za zaporą.

Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę są zgodne ze standardami PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, które są wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę danych kart kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji.

Co robimy, aby zapewnić ochronę danych wszystkim naszym klientom?

WIX zatrudnia pełnoetatowych konsultantów ds. Bezpieczeństwa, poświęconych bezpieczeństwu informacji o naszych klientach.

Wix jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS) i jest akredytowany jako dostawca usług i sprzedawca pierwszego poziomu. Ten standard pomaga stworzyć bezpieczne środowisko poprzez zwiększenie danych posiadaczy kart, a tym samym ograniczenie oszustw związanych z kartami kredytowymi. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne audyty bezpieczeństwa, aby utrzymać nasze certyfikaty bezpieczeństwa ISO / PCI.

Usługi rejestracji i logowania Wix są realizowane za pośrednictwem bezpiecznego serwera (HTTPS / SSL).

Wix używa funkcji mieszania kryptograficznego do ochrony informacji. Twoje hasło jest przechowywane jako skrót skrótu, a w przypadku naruszenia bezpieczeństwa oryginalne hasło nie może zostać odzyskane z naszych serwerów. 

Wix.com jest certyfikowany zgodnie z ramami ochrony prywatności UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańskimi ramami ochrony prywatności określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych i dlatego przestrzega zasad Tarczy Prywatności.

Zgodnie z RODO, odwiedzający stronę mają prawo dostępu do swoich danych lub „zapomnienia” (do trwałego usunięcia z baz danych). Wix opracował dwa główne narzędzia ułatwiające uzyskanie zgodności z RODO: Prawo dostępu oraz Prawo do bycia zapomnianym

Jak komunikujemy się z użytkownikami witryny?

Możemy skontaktować się z Tobą, aby powiadomić Cię o Twoim koncie, rozwiązać problemy z Twoim kontem, rozwiązać spór, zebrać opłaty lub należne pieniądze, sondować Twoje opinie poprzez ankiety lub kwestionariusze, wysyłać aktualizacje dotyczące naszej firmy lub jak w przeciwnym razie konieczne jest skontaktowanie się z Tobą w celu wyegzekwowania naszej Umowy z użytkownikiem, obowiązujących przepisów krajowych oraz wszelkich umów, które możemy zawrzeć z Tobą. W tym celu możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości tekstowych i poczty.

§ 3
Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator zbiera zarówno pliki cookies „stałe”, jak i „sesyjne”. Cookies „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Stron i Sklepu internetowego przez Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwić korzystanie z usług na nich oferowanych.

 5. Administrator korzysta z poniższych rodzajów plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych

  w ramach Sklepu internetowego, np. pliki cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane

  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron i Sklepu internetowego,

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

   6. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich               zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy         służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu                       operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

      Wyjaśnienia szczegółowe

      Jak używamy plików cookie i innych narzędzi do śledzenia?

      Rodzaje plików cookie:

 • Sesyjne (przejściowe) pliki cookie: te pliki cookie są usuwane, gdy odwiedzający witrynę zamykają swoje przeglądarki i nie są wykorzystywani do zbierania informacji ze swoich komputerów. Zazwyczaj przechowują informacje w postaci identyfikacji sesji, która nie identyfikuje osobiście użytkownika.

 • Trwałe (stałe lub zapisane) pliki cookie: te pliki cookie są przechowywane na dysku twardym użytkownika witryny do czasu wygaśnięcia (o określonej dacie wygaśnięcia) lub do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie służą do zbierania informacji identyfikujących użytkownika, takich jak zachowanie podczas przeglądania stron internetowych lub preferencje użytkownika dotyczące określonej witryny.

      Sprawdź poniższą tabelę, aby zobaczyć, które pliki cookie Wix umieszcza na stronach Wix:

---------------------------------------------------------------------------------------------

      Cookie name                                               Life span                                                       Purpose

      svSession                                                     Persistent                                               Identifies unique                                                                                                                                                               visitors and tracks a                                                                                                                                                         visitor’s sessions on a site

---------------------------------------------------------------------------------------------

      hs                                                                   Session                                                   Security

---------------------------------------------------------------------------------------------

      XSRF-TOKEN                                              Session                                                   Security

---------------------------------------------------------------------------------------------

      smSession                                                    Persistent (Two weeks)                       Identifies logged in site                                                                                                                                                   members

---------------------------------------------------------------------------------------------

      TSxxxxxxxx (where x is replaced

      with a random series of numbers

      and letters)                                                  Session                                                   Security

---------------------------------------------------------------------------------------------

      TSxxxxxxxx_d (where x is replaced

      with a random series of numbers

      and letters)                                                  Session                                                    Security

---------------------------------------------------------------------------------------------

      RequestID                                                    Session                                                    Tracks visitor behavior                                                                                                                                                     and measures site                                                                                                                                                             performance

---------------------------------------------------------------------------------------------

     Rozwiązania biznesowe i pliki cookie Wix:

     Rozwiązania biznesowe Wix (Sklepy Wix, Restauracje Wix, Rezerwacje Wix itp.) Oraz aplikacje innych         firm mogą wykorzystywać pliki cookie, które nie są wymienione w powyższej tabeli.

     Możesz sprawdzić, które pliki cookie są używane przez każde rozwiązanie biznesowe lub aplikację             innej firmy, korzystając z wbudowanego widoku plików cookie Chrome. W trybie incognito kliknij             ikonę Zablokuj obok paska adresu URL, a następnie wybierz  pliki cookie . 

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
  i prowadzenia działań remarketingowych,

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Strony oraz do serwerów związanych z realizacją zleconych usług.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwerów zapisywane jest w ich logach. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas z serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.

 3. Logi zapisywane są i przechowywane na stosownych serwerach .

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stronami, diagnozowania problemów związanych z pracą serwisów i analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik możne kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych BAAK DESIGN pod nr. tel. +48 692 270 062

 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019r.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu na Stronach i w Sklepie internetowym.

 

    Wyjaśnienia szczegółowe

    W jaki sposób użytkownicy witryny mogą wycofać swoją zgodę?

    Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem                                    biuro@baakdesign.pl  lub wyślij nam wiadomość na adres: BAAK DESIGN Sp. z O.O.

    ul. Turniejowa 70/92, 30-610 Kraków

    Aktualizacje polityki prywatności

    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego        prosimy o częste sprawdzanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich                      opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, powiadomimy        Cię o tym, że została ona zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, jak z nich                      korzystamy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, używamy i / lub ujawniamy to. 

    Pytania i informacje kontaktowe

    Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, poprawić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy      na Twój temat, możesz skontaktować się z nami pod adresem biuro@baakdesign.pl lub wysłać do nas        wiadomość na adres: BAAK DESIGN Sp. z O.O. ul. Turniejowa 70/92, 30-610 Kraków

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 Copyright BAAK DESIGN                                                                                                                             Kraków, Poland

0